Gebruikersvoorwaarden

Gebruikersvoorwaarden Lurch

1. Definities

De volgende definities worden gehanteerd:

Applicatie
Is de volledige website en applicatie. Te bereiken onder www.lurch.nl, www.lurch.app en *.lurch.app, waarbij de * een ge-urlificeerde naam van het restaurant is.

Lurch
Lurch is onderdeel van De Webmakers. De Webmakers is gevestigd te Gorinchem, Papland 9L, 4206CK Gorinchem. Lurch is geregistreerd in het handelsregister onder nummer 11047611.
E-mailadres: info@lurch.nl
Telefoon: 0183664535.
VAT/BTW: NL001536812B92.

Gast
Een gebruiker van de applicatie: een natuurlijk persoon.

Restaurant
Een restaurant dat op basis van een overeenkomst met Lurch gebruik maakt van de door Lurch aangeboden diensten en/of applicatie.

Reservering
Een reservering is een bevestigde notificatie via email en/of sms richting de gast. Afhankelijk van de instellingen van het restaurant is deze reservering een definitieve reservering.

2. Mededelingen

 1. Lees deze gebruikersvoorwaarden en het privacy statement eerst zorgvuldig door voordat u gebruik gaat maken van de applicatie.
 2. Gasten sluiten bij een reservering een directe overeenkomst met het restaurant. Lurch is hier geen partij bij.
 3. Een gast dient zijn/haar gegevens zorgvuldig en naar waarheid in te voeren bij een reservering. Indien deze gegevens niet juist blijken te zijn, bestaat een mogelijkheid dat een reservering ongeldig kan worden verklaard. De eventuele (aan)betaling kan in mogelijke gevallen ook niet teruggevorderd of terugbetaald worden.
 4. Het restaurant is te alle tijde verantwoordelijk voor de reservering. Daarmee heeft het restaurant ook het recht om een reservering te wijzigen en/of annuleren. Een restaurant is tevens verantwoordelijk voor terugbetaling van een (aan)betaling aan de gast. Lurch is hierin geen partij.
 5. Wanneer er een geschil ontstaat tussen gast en restaurant over de reservering is  Lurch hier niet aansprakelijk voor. De gast dient hiervoor contact op te nemen met het restaurant.
 6. Naast deze voorwaarden kunnen op de reservering de Uniforme Voorwaarden Horeca van toepassing zijn en op jouw betaling de voorwaarden die door de betaaldienst gehanteerd worden.

3. Gebruikersvoorwaarden

3.1 Algemeen

 1. De in deze gebruikersvoorwaarden aangeduide definities zijn van toepassing op deze gebruikersvoorwaarden.
 2. Deze gebruikersvoorwaarden zijn van toepassing op het gebruik van alle diensten geleverd door Lurch, zowel binnen de applicatie als via de website van het restaurant.
 3. Lurch heeft diverse diensten (gezamenlijk: applicatie) ontwikkeld die gasten de mogelijkheid biedt om online een reservering te maken, en/of producten te laten bezorgen. Daarbij is het ook mogelijk, wanneer een restaurant daarvoor kiest, om online een (aan)betaling te doen.
 4. De rol van Lurch is beperkt tot het faciliteren van deze applicatie en de eventuele (aan)betaling. Daarbij heeft Lurch het recht tot het ontvangen van een vergoeding, naast de maandelijkse abonnementskosten (afhankelijk van het abonnement).
 5. Een gebruiker heeft bij het maken van een reservering direct een overeenkomst met het restaurant. Lurch is hierin geen partij. Lurch treedt niet op als verkoper en is niet aansprakelijk noch verantwoordelijk richting gast voor de wijze waarop het restaurant haar verplichtingen met betrekking tot de gemaakte reservering en/of betaling nakomt.
 6. Een gast ontvangt, mits alle gegevens juist zijn ingevoerd, een bevestiging van de reservering per mail en/of sms. Lurch is hierin alleen de verzorgende partij.
 7. Lurch en een restaurant hebben te alle tijde het recht om een reservering aan te passen, te weigeren, te annuleren of te verwijderen.
 8. Een (aan)betaling door een gast vindt altijd plaats via een door Lurch aangeboden betaalprovider. De gast betaalt via de betaaldienst aan Lurch, waarbij Lurch de betaling afhandelt richting restaurant.
 9. Alle vragen van een gast omtrent een reservering, annulering en/of betaling moeten direct aan het restaurant gesteld worden. De contactgegevens van het betreffende restaurant staan op de bevestiging van de reservering.

3.2 Akkoord 

 1. Wanneer een gast gebruikt maakt van de applicatie gaat de gast akkoord met de gebruikersvoorwaarden en privacy statement van Lurch.

3.3 Reservering

 1. Een gast kan een reservering via de website plaatsen. Tevens kan een restaurant namens een gast een reservering plaatsen, dit laatste alleen met goedkeuring van de betreffende gast.
 2. Een reservering wordt, als het restaurant deze methode heeft gekozen, via e-mail bevestigd. Op deze bevestiging via de e-mail staan minimaal de volgende gegevens:
  1. Status van de reservering
  2. Naam van de gast
  3. Datum / Tijd van reservering
  4. Aantal gasten
  5. Contactgegevens van restaurant
   Wanneer er ook een (aan)betaling gedaan is voor de reservering zal in de bevestiging uitgebreid worden met:
  6. Bedrag tot nu toe voldaan
  7. Status van de betaling
   Een restaurant heeft de keuze om de bevestiging verder uit te breiden met data / inhoud naar keuze. 
 3. Een reservering wordt, als het restaurant deze methode heeft gekozen, via sms bevestigd. In deze sms staat een URL (webadres) waarop minimaal de gegevens uit punt 3.3.2 staan. 
 4. De applicatie zorgt namens het restaurant voor de verzending van de bevestiging naar de gast via e-mail en/of sms. 
 5. Een reservering is eenmalig en alleen geldig op de gekozen datum en tijd (als deze van toepassing is) bij het restaurant en kan niet ingewisseld worden voor geld, tenzij dit anders aangegeven is/wordt door het restaurant.
 6. Lurch is niet aansprakelijk voor het wijzigingen, annuleren en of verwijderen aan en van een reservering.
 7. Wanneer een gast een reservering maakt zonder aanbetaling zijn de Uniforme Voorwaarden Horeca van toepassing die raadpleegbaar zijn via: https://www.khn.nl/stream/uniformevoorwaarden-horeca-nederlands.pdf.

3.4 Bedenktermijn en herroeping

 1. Een gast heeft geen recht om een reservering te herroepen. Op grond van artikel 6:230p sub e Burgerlijk Wetboek is dit recht niet van toepassing. Tevens is er geen bedenktermijn van toepassing. Annuleren van een reservering is alleen mogelijk binnen een aangegeven termijn door het restaurant. 

3.5 Aansprakelijkheid en voorwaarden restaurant

 1. Lurch is niet aansprakelijk voor de prestaties van een restaurant in de meest brede zin van het woord. De rol van Lurch is in deze beperkt tot het beschikbaar stellen van de applicatie en diensten waarmee een gast een reservering kan maken bij een restaurant en de applicatie een administratieve rol voor het restaurant biedt omtrent die reserveringen.
  Lurch is alleen aansprakelijk voor directe schade als gevolg van opzet en/of grove schuld van Lurch die direct verband houdt met de applicatie. Dit geldt dus niet voor schade veroorzaakt door een restaurant of die het gevolg is van een reservering en/of (aan)betaling.
 2. Lurch is niet aansprakelijk voor de informatie, of de juistheid daarvan, die een restaurant via de applicatie aanbied of vermeld wordt.
 3. Een gebruiker heeft bij het maken van een reservering direct een overeenkomst met het restaurant. Alle vragen van een gast omtrent een reservering, annulering en/of betaling moeten direct aan het restaurant gesteld worden. De contactgegevens van het betreffende restaurant staan op de bevestiging van de reservering.

3.6 Betalingen en administratie

 1. Lurch faciliteert de administratie van een reservering en/of betaling van een reservering voor een gebruiker. Lurch is gerechtigd om namens het restaurant een betaling van een gast in ontvangst te nemen.
 2. Wanneer een betaling gedaan dient te worden, dient het bedrag vooraf aan de gast kenbaar gemaakt worden. De applicatie maakt gebruik van een door Lurch gekozen betaalprovider. De betaling zal dan ook voldaan worden aan Lurch.

3.7 Intellectueel eigendom

 1. Alle rechten van intellectuele eigendom waaronder begrepen maar niet beperkt tot auteursrechten ten aanzien van de applicatie en de op of via de applicatie aan de gast ter beschikking gestelde informatie en materialen berusten uitsluitend bij Lurch of haar licentiegevers, tenzij anders is bepaald. Een gast is slechts gerechtigd de applicatie te gebruiken voor zover dat noodzakelijk is voor het maken van een reservering en/of betaling bij het restaurant.

3.8 Verplichtingen gast

 1. Een gast garandeert:
  1. Geen gebruik te maken van de applicatie voor ongepaste, onrechtmatige en/of in deze gebruikersvoorwaarden en privacy statement verboden doeleinden;
  2. Zich te zullen houden aan alle toepasselijke wet- en regelgeving;
  3. De rechten van andere personen, bedrijven of organisaties niet te zullen aantasten of schenden; 
  4. Geen ongepast of onrechtmatig informatie en/of materiaal van welke aard dan ook te zullen verschaffen of (door)zenden via de applicatie; 
  5. Geen producten of diensten te zullen aanbieden of promoten; 
  6. Geen producten of diensten, waaronder begrepen een reservering te zullen (door)verkopen; 
  7. Geen valse identiteit te zullen aannemen of creëren; 
  8. Geen poging te zullen ondernemen om de toegang en het gebruik van de applicatie te verstoren, op welke wijze dan ook;
  9. Geen gebruik te maken van een robot of spider of andere vorm van automatische software bij het gebruiken van de applicatie;
  10. Dat de door de gast via de applicatie beschikbaar gestelde gegevens juist en volledig zijn.

3.9 Verplichtingen Lurch

 1. Lurch heeft het recht om een gast en/of restaurant zonder kennisgeving en zonder opgave van reden uit te sluiten tot de toegang van de applicatie. Ook heeft Lurch het recht om de gegevens van de gast en/of restaurant te verwijderen wanneer zij deze gebruikersvoorwaarden schenden en/of Lurch gegronde vrees heeft dat zij dit gaan doen.
 2. Lurch zal trachten om de applicatie constant online te houden en toegang te blijven verschaffen tot de applicatie. Lurch behoudt zich het recht om de applicatie (tijdelijk) te blokkeren wanneer dit om technische doeleinden (onderhoud) nodig is.

3.10 Nieuwsbrieven en berichten

 1. Wanneer een gast instemt met het ontvangen van een nieuwsbrief (via vinkje bij reservering), heeft Lurch het recht om nieuwsbrieven en/of andere berichten te sturen naar het bij Lurch bekende e-mailadres van de gast. Een gast heeft te allen tijde de mogelijkheid om aan Lurch kenbaar te maken niet langer nieuwsbrieven en/of andere berichten te willen ontvangen door middel van de daartoe vermelde link in het betreffende bericht. 
 2. Lurch heeft te allen tijde toestemming om een gast namens een restaurant te berichten over een gedane reservering en/of betaling. Ook wanneer het een reservering en/of betaling uit het verleden betreft.

3.11 Overige bepalingen

 1. Lurch behoudt zich het recht om deze gebruikersvoorwaarden te wijzigen. Het is de verantwoordelijkheid van de gast om regelmatig de toepasselijke voorwaarden door te nemen.
 2. Lurch is niet verplicht om gasten op de hoogte te stellen wanneer deze gebruikersvoorwaarden wijzigen.
 3. Indien een bepaling uit deze gebruikersvoorwaarden nietig is, leidt dit niet tot nietigheid van overige bepalingen. De nietige bepaling zal worden vervangen door een rechtsgeldige bepaling die zoveel mogelijk overeenkomt met de bedoeling van de nietige bepaling.

3.12 Contact en vragen

 1. Een gast kan in geval van vragen contact op nemen met het restaurant. De contactgegevens van het betreffende restaurant staan op de bevestiging van de reservering.

3.13 Geschillen

 1. Op deze gebruikersvoorwaarden is Nederlands recht van toepassing.
 2. Alle eventuele geschillen die voortkomen uit het gebruik van de applicatie en/of deze gebruikersvoorwaarden worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.

Privacy Statement

1. Toepasselijkheid privacy statement

 1. In dit privacy statement zijn de definities uit de gebruikersvoorwaarden (1. Definities) toegekend. In aanvulling daarop de volgende definities:
  Persoonsgegeven(s)
  Elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificerende natuurlijk persoon dat wordt verwerkt door Lurch of door een door Lurch ingeschakelde derden.

  Website
  De website van Lurch: https://www.lurch.nl.
   
 2. Dit privacy statement is van toepassing op ieder gebruik van de diensten en website en regelt de verwerking van persoonsgegevens via de applicatie en de website.
 3. Wanneer het gevoelige persoonsgegevens betreft is dit privacy statement slechts van toepassing na expliciete toestemming van de gast.
 4. Door gebruik te maken van de applicatie en/of website gaat de gast akkoord met dit privacy statement.

2. Verwerkingsverantwoordelijk

 1. Lurch is de (verwerkings)verantwoordelijke voor de gegevensverwerking in relatie tot het maken van een reservering en/of (aan)betaling door een gast. Lurch verstrekt persoonsgegevens ten aanzien van de reservering aan een restaurant. Op de verwerkingen van de persoonsgegevens door een restaurant (al dan niet door de applicatie) zijn de privacy voorwaarden van het restaurant van toepassing.

3. Verwerking van persoonsgegevens en surfgedrag

 1. Lurch kan en mag via de applicatie en/of website de volgende persoonsgegevens verzamelen en/of verstrekken:
  1. NAW-gegevens
  2. E-mailadres
  3. Telefoonnummer
  4. Locatiegegevens
  5. Surfgedrag binnen applicatie en/of website
 2. Persoonsgegevens worden door middel van surfgedrag en/of door gebruikmaken van de applicatie en/of website verzameld.
 3. Lurch bewaart de eerder genoemde persoonsgegevens van een gast niet langer dan noodzakelijk voor het doel van de verwerkingen. Lurch zal de persoonsgegevens uitsluitend verwerken in overeenstemming met toepasselijke privacywetgeving.

4. Doeleinden van de verwerking

 1. Lurch verzamelt en verwerkt persoonsgegevens uitsluitend voor de doeleinden die hieronder zijn gespecificeerd:
  1. Normale werking van de applicatie en/of website
  2. Ter verbetering van de applicatie en/of website
  3. Voor marketingdoeleinden, mits hier goedkeuring voor gegeven is

5. Beveiliging

 1. Lurch neemt noodzakelijke oratorische en technische maatregelen ter beveiliging van persoonsgegevens om misbruik, verlies of wijziging daarvan te voorkomen.
 2. Lurch slaat uw persoonsgegevens op in beveiligde servers van De Webmakers (Gorinchem).

6. Cookies

 1. Om er voor te zorgen dat de applicatie en de website goed werken, moet Lurch gebruik maken van cookies.
 2. Cookies zijn kleine stukjes informatie die door de browser worden opgeslagen op de computer van een gast. Lurch gebruikt verschillende soorten cookies voor verschillende doeleinden.
  1. Functionele cookies: cookies die nodig zijn om de applicatie en/of website goed te laten functioneren, onder andere cookies die nodig zijn om een account aan te maken.
  2. Analytische cookies: cookies die ervoor zorgen dat er inzicht verkregen kan worden in de wijze waarop gasten gebruikmaken van (onderdelen) van de applicatie en/of website, zodat Lurch de applicatie en/of website kan verbeteren en deze zo goed mogelijk aansluit bij hetgeen gasten interessant en belangrijk vinden. Lurch gebruikt de gegevens die verkregen worden door middel van deze cookies niet om op een individueel niveau het app-gebruik te bestuderen, maar enkel op een geaggregeerd niveau.
 3. Lurch gebruikt slechts cookies van derden, ter verbetering van de kwaliteit en effectiviteit van de applicatie en/of website.
 4. Voor zover wettelijk vereist geeft een gast hierbij ondubbelzinnige toestemming voor het gebruik van bovenvermelde cookies.
 5. De meeste browsers zijn standaard ingesteld om cookies te accepteren. Een gast kan de browser zo instellen dat cookies worden uitgeschakeld of dat wordt aangegeven wanneer een cookie wordt verzonden. Het is echter mogelijk dat sommige functies en diensten van zowel de applicatie als van de website niet goed functioneren als cookies zijn uitgeschakeld.

7. Recht op inzage en verwijdering

 1. U kunt Lurch verzoeken om inzage in uw door Lurch verwerkte persoonsgegevens. Ook kunt u Lurch verzoeken om persoonsgegevens te verwijderen. Ook kunt u verzoeken om de eerder gegeven toestemming voor het verwerken van de persoonsgegevens in te trekken. Lurch zal aan uw verzoeken voldoen in overeenstemming met de toepasselijke privacywet.
 2. Om gebruik te maken van deze rechten kunt u zich richten tot Lurch. Zie de gebruikersvoorwaarden (1. Definities).

8. Overige bepalingen

 1. Lurch behoudt zich het recht om dit privacy statement te wijzigen. Het is de verantwoordelijkheid van de gast om regelmatig de toepasselijke voorwaarden door te nemen.
 2. Lurch is niet verplicht om gasten op de hoogte te stellen wanneer dit privacy statement wijzigen.
 3. Indien een bepaling uit dit privacy statement nietig is, leidt dit niet tot nietigheid van overige bepalingen. De nietige bepaling zal worden vervangen door een rechtsgeldige bepaling die zoveel mogelijk overeenkomt met de bedoeling van de nietige bepaling.

9. Geschillen

 1. Op dit privacy statement is Nederlands recht van toepassing.

Deze restaurants kiezen al voor Lurch Restaurant Reservations: